ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ “IS Smart Kids”

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ “IS Smart Kids” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ เรื่อง “การรู้เท่าทันและการใช้งานเทคโนโลยีอย่างฉลาด” ให้เยาวชนเกิดทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ/ที่มา : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Facebook

Comments are closed.