หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Science Program in Computer Science and Technology
ชื่อย่อ B.Sc. (Computer Science and Technology)

วิชาเอก

ไม่มี

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • แผนการเรียนที่ 1 : ศึกษาปีที่ 1 และ 2 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย และศึกษาปีที่ 3 และ 4 ที่ School of Computer Science and Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT) ประเทศจีน จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
  • แผนการเรียนที่ 2 : ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

  • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี Bachelor’s degree program (four-year program)
  • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ Academic bachelor’s degree program
  • ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
  • การรับเข้าศึกษา สามารถรับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– กลุ่มพัฒนาชอฟต์แวร์ (Software Development)
1) โปรแกรมเมอร์ (Programmers)
2) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Developers)
3) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developers)
4) นักพัฒนาโปรแกรมในอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT Developers)
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Experts)
6) ผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองข้อมูล (Data Mining Experts)
7) ผู้พัฒนาอัลกอริธีม (Algorithm Developers)
8) ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ( Computer Vision Experts)
– กลุ่มออกแบบและทดสอบระบบ (System Design and Testing)
1) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designers)
2) นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testers)
3) นักการตลาดดิจิทัลและออกแบบ UX&UI (Digital Marketing and UX&UI Designers)
4) นักออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface Designers)
5) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts)
6) นักออกแบบเกม (Game Designers)
– กลุ่มบริหารจัดการโครงการ (Project Managements)
1) ผู้จัดการโครงการ (Project Managers)
2) วิศวกรชอฟต์แวร์ (Software Engineers)
– กลุ่มสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยและวิชาการ (Information Technology Support, Researchers and Academia)
1) นักวิจัย (Researchers)
2) ครูและอาจารย์ (Lecturers)
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical officers)
4) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officers)
– กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
1) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrators)
2) ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Architecture Designers)
3) ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Specialists)
4) ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrators)
5) วิศวกรรมความมั่นคงระบบไอที (IT Security Engineers)
6) วิศวกรรมระบบ (System Engineers)
7) ผู้จัดการความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity Managers)