หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ :
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Master of Science Program In Information Technology
ชื่อย่อ M.Sc. (Information Technology)
วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
– วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า


12

24
6
18
2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
– วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
36
36
12
12
36
36
12
12
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิจัย
  • อาจารย์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม