หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ :
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Master of Science Program In Information Technology
ชื่อย่อ M.Sc. (Information Technology)
วิชาเอก

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 2567)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แผน 1 (ก 1)
(ในและนอกเวลา)
แผน 1 (ก 2)
(นอกเวลา)
แผน 2 (ข)
(นอกเวลา)
1) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
– วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า


18
6
12
30
6
24
2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
– วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
– การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
36
18

6
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิจัย
  • อาจารย์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds