บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: [email protected]

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

: 5176, 5003
:  [email protected]

รศ.ดร. พนิดา ทรงรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.

: 5365, 5003
: [email protected]

รศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี
รองศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ.ดร. รพีพร ช่ำชอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ.ดร. สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ.ดร. สำรวน เวียงสมุทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ. พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ. ศศิธร แก้วมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5365, 5003
: [email protected]

อาจารย์

อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: [email protected]

เลขานุการ

กรุณา ศรีโทโคตร
เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds