บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: thawatwong@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

: 5176, 5003
:  jantima.p@msu.ac.th

รศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการระบบเครือข่าย

: 5365, 5003
: suchart.k@msu.ac.th

ผศ.ดร. มนัสวี แก่นอำพรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

: 5365, 5003
: manasawee.k@msu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: thawatwong@msu.ac.th

เลขานุการ

กรุณา ศรีโทโคตร
เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์