บุคลากรภาควิชาภูมิสารสนเทศ

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. ปฏิวัติ ฤทธิเดช
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ผศ.ดร. นุชนาฏ บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. สาธิต แสงประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

เลขานุการ

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
:

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds