บุคลากรภาควิชาภูมิสารสนเทศ

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: narueset.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: narueset.p@msu.ac.th

ผศ.ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5002
:phusit.k@msu.ac.th

อาจารย์

Theeraya Uttha
Teacher

: 5002
: theeraya.u@msu.ac.th

เลขานุการ

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: