หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อย่อ B.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network & Administrator)

 • นักดูแลความปลอดภัยเครือข่ายและดูแลเครือข่าย (Network Security & Administrator)
 • วิศวกรเครือข่าย และวิศวกรระบบ (Network & System Engineer)
 • นักดูแลระบบลินุกซ์ (Linux Administrator)
 • ฝ่ายช่วยเหลือด้านความปลอดภัย (Security Help Desk)
 • นักวิเคราะห์ความปลอดภัย (Security Analyst)
 • นักดำเนินการด้านความปลอดภัย (Security Operation)

งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

 • ผู้จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
 • ผู้จัดการโครงงาน (Project Manager)

งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)

 • นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 • ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assessment)
 • ผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)

งานทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)

 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

งานทางด้านนักเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ (Programmer & Developer)

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Backend Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนมือถือ (Mobile Developer)

งานทางด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)

งานทางด้านพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนเว็บ (Web Programmer)
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งเว็บไซ์ (SEO Specialist)

งานทางด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Support)
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technical Specialist)
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกค้า (Customer Support)

งานด้านการศึกษา (Education)

 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds