หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ภาษาไทย :
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ภาษาอังกฤษ :
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CREATIVE MEDIA

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ ปร.ด. (สื่อนฤมิต)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Doctor of Philosophy Program in Creative Media
ชื่อย่อ Ph.D. (Creative Media)

วิชาเอก

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ(หน่วยกิต)
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1
1. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 6
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ 48 36 48 36
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 48 48 48

แผนการเรียน แบบ 1.1

 • ก่อนขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 3 บท ตีพิมพ์ ส่วนหนึ่งของวิจัย 1 เรื่อง ในวารสารวิชาการ เริ่มจาก TCI ฐาน 1 หรือวารสารระดับนานาชาติ
 • ก่อนนิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตนต้องตีพิมพ์ บทความวิจัยที่เป็นส่วนสำคัญของงานวิจัย 2 เรื่อง ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเท่านั้น

แผนการเรียน แบบ 2.1

 • ก่อนขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 3 บท นิสิตต้องตีพิมพ์ ส่วนหนึ่งของบทความวิจัย 1 เรื่อง ในวารสารวิชาการ เริ่มจาก TCI ฐาน 1-2 หรือวารสารระดับนานาชาติ
 • ก่อนนิสิตจะสำเร็จการศึกษา นิสิตนต้องตีพิมพ์ บทความวิจัยที่เป็นส่วนสำคัญของงานวิจัย 1 เรื่อง ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเท่านั้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิจัยด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาในสถานประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์
 • นักวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์
 • นักออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสื่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม