ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Home เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี พ.ศ. 2544

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ และภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ”

ปี พ.ศ. 2546

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 ได้รับอนุมัติเป็น “คณะวิทยาการสารสนเทศ” เป็นคณะนอกระบบราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งเป็น 6 ภาควิชา เปิดสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร คือ

  1. ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร
  2. ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร
  3. ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

นิสิตรวมประมาณ 3,381 คน ระดับปริญญาตรี 3,297 คน ปริญญาโท 31 คน และปริญญาเอก 53 คน โดยมีทั้งไทยและต่างประเทศ บุคลากร 99 คน สายวิชาการ 73 คน สายสนับสนุน 26 คน

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds