ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องภาควิชา IT-302

ปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 13,500
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 40,000
ปริญญาโท อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 29,500
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 82,500
ระบบพิเศษ(ชาวไทย) 48,600
ระบบพิเศษ(ต่างชาติ) 82,500
ปริญญาเอก อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 45,000
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 80,000
ระบบพิเศษ(ชาวไทย) 55,000
ระบบพิเศษ(ต่างชาติ) 80,000

ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. program in Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(4 ปี สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. program in Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบการศึกษา * Onsite และ Online หลักสูตร…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน…

อ่านต่อ

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1.…

อ่านต่อ
อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. จารี ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5349
:  [email protected]

ผศ.ดร. ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. ธวัชชัย ชมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ
รองศาสตราจารย์
ผศ. ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

: 5220, 5349
: [email protected]

ผศ. ธนันชัย คำเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: 5210, 5349
: [email protected]

ผศ. วิวัฒน์ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. วุฒิชัย วิเชียรไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์

เลขานุการ

สายสวรรค์ บุญร่วม
เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 5349
: -