หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ภาษาไทย :
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :
MASTER OF INFORMATION SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION SCIENCE

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อย่อ สท.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Master of Information Science Program in Information Science
ชื่อย่อ M.I.S. (Information Science)

วิชาเอก

วิชาสารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่เสนอ
แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 15
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
3.1 วิทยานิพนธ์
12 12
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า36 ไม่น้อยกว่า36