ติดต่อเรา

Home ติดต่อเรา

ที่อยู่

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
44150

หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทร : 06-3635-5044
ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 5177, 5311

อีเมล/ติดตาม

เบอร์โทรภายใน

5309 : เลขาคณบดี

5263 : เลขาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

5259 : เลขาภาควิชานิเทศศาสตร์

5365 : เลขาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5231 : เลขานุการภาควิชาภูมิสารสนเทศ

5349 : เลขาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5333 : เลขาภาควิชาสื่อนฤมิต

5200 : งานกิจการนิสิต

5310 : งานวิชาการระดับปริญญาตรี

5178 : งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

5100 : งานวิจัย และงานวิเทศสัมพันธ์

5179 : งานธุรการ

5319 : งานบุคคล

5323 : งานการเงิน/งานบัญชี

5201 : งานพัสดุ (ภาควิชา)

5201 : งานพัสดุ (ส่วนกลางคณะฯ)

5173 : งานบรืหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน / งาน KM

5321 : งานสื่อสารองค์กร

5197 : งานยานยนต์

5312 : งานแผนและงบประมาณ

5320 : งานประกันคุณภาพ, กพร., งานประชุม

5198 : งานโสตทัศนศึกษา

5147 : งานคอมพิวเตอร์/งานช่างเทคนิค

5285 : งานเครือข่าย

5285 : งานพัฒนาระบบ