บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Home บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหาร

รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

: 5176, 5003
:  jantima.p@msu.ac.th

ผศ. ธนันชัย คำเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: 5210, 5349
: thananchai.k@msu.ac.th

ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณถาพการศึกษา

: 5218, 5360, 5002
: rungtip.c@msu.ac.th

ผศ. ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

: 5220, 5349
: chumsak.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. มนัสวี แก่นอำพรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

: 5365, 5003
: manasawee.k@msu.ac.th

รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

: 5333
: pongpipat.s@msu.ac.th

รศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการระบบเครือข่าย

: 5365, 5003
: suchart.k@msu.ac.th

ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

: 5349
: anirut.c@msu.ac.th

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 5349
: preecha.n@msu.ac.th

อ.ดร. นภัสกร กรวยสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: napassakorn.k@msu.ac.th

ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5253
: puangchompu.c@msu.ac.th

อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: thawatwong@msu.ac.th

อ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: khachakrit.l@msu.ac.th

ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: narueset.p@msu.ac.th

กรรมการประจำคณะ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

วราลักษณ์ คุปต์บดินทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

: 5199
: waralak.k@msu.ac.th

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

กนกกานต์ ลาดซ้าย
นักวิชาการเงินและบัญชี

: 5318
: kanokkan.l@msu.ac.th

กรุณา ศรีโทโคตร
เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จารุณี อูปแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: 5312
:  jarunee.p@msu.ac.th

จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

: 5285
: jidtiwat.a@msu.ac.th

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
:

ชยาพร พลภูงา
งานบุคลากร

: 5349
: เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐกานต์ คำปลิว
งานบริการวิชาการ วิชาการ

: 5309
: nattakhan.k@msu.ac.th

ณิชาพัชร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

: 5178
: nunok6900.1@gmail.com

ดุสิต แสงเอก
พนักงานขับรถยนต์

: 5197
: dusit_997@hotmail.com

ทชภณ อรรคฮาตสี
ช่างเทคนิค

: 5147
: thachaphon@hotmail.com

ธัญชนก แก้วหานาม
งานประกันคุณภาพและงานการประชุม

: 5320
: arunee.e@msu.ac.th

นายชัยวัฒน์ พาระแพง
พนักงานขับรถยนต์

: 5197
: -

ปนัฐดา หามนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

: 5323
: panatda.p@msu.ac.th

ปัญญา แก้วก่าน
งานพัสดุ

: 5201
: panya.ka@msu.ac.th

รชต วาจาสัตย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

: 5198
:

วราลักษณ์ คุปต์บดินทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

: 5199
: waralak.k@msu.ac.th

วิชิต ก้อนนาค
นักวิชาการศึกษา

: 5310
: ita52011311383@gmail.com

สายทอง ปัญญาทิพย์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

: 5201
: saithong.k@msu.ac.th

สายสวรรค์ บุญร่วม
เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: -
: เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุจิตตา สุวรรณพัฒน์
งานบุคลากร

: 5199
: waralak.k@msu.ac.th

สุวิชา ไชยเมือง
เลขานุการคณบดี งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ เลขานุการรองวิจัยฯ

: 5179
: suwicha@it.msu.ac.th

อนุชิต เนื่องไชยยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

: 5285
:

อมรรัตน์ เอี่ยมเชย
งานธุรการ/งานศิลปวัฒนธรรม

: 5173
: amornrut.n@msu.ac.th

อาภาพร บุญหล้า
เลขานุการภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5259
: -

เนตรชนก โสภาพล
เลขานุการภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: suchitta.p@msu.ac.th,suchitta@it.msu.ac.th

บุคลากรภาควิชานิเทศศาสตร์

บุคลากรภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

ผศ. ภัทธิรา สุวรรณโค

: 5360, 5002
: phattheera.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณถาพการศึกษา

: 5218, 5360, 5002
: rungtip.c@msu.ac.th

ผศ.ดร. ฤทัย นิ่มน้อย

: 5360, 5002
: ruethai.n@msu.ac.th

อ.ดร. นภัสกร กรวยสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: napassakorn.k@msu.ac.th

อ.ดร. ภาธร นิลอาธิ

: 5360, 5002
: patorn.n@msu.ac.th

บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Assist.Prof. Chattrakul Sombattheera, Ph.D.
Assistant Professor

: 5349
: chattrakul.s@msu.ac.th

Assist.Prof. Jaree Thongkam, Ph.D.

: 5349
:  jaree.t@msu.ac.th

Assist.Prof. Olarik Surinta, Ph.D.
Assistant Professor

: 5349
: olarik.s@msu.ac.th

ผศ. ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

: 5220, 5349
: chumsak.s@msu.ac.th

ผศ. ธนันชัย คำเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: 5210, 5349
: thananchai.k@msu.ac.th

ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

: 5349
: anirut.c@msu.ac.th

ผศ.ดร. จารี ทองคำ

: 5349
:  jaree.t@msu.ac.th

บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ. ศศิธร แก้วมั่น

: 5365, 5003
: sasitorn.k@msu.ac.th

ผศ.ดร. มนัสวี แก่นอำพรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

: 5365, 5003
: manasawee.k@msu.ac.th

ผศ.ดร. รพีพร ช่ำชอง

: 5365, 5003
: rapeeporn.c@msu.ac.th

รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

: 5176, 5003
:  jantima.p@msu.ac.th

รศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการระบบเครือข่าย

: 5365, 5003
: suchart.k@msu.ac.th

อ.ดร. อรรถพล สุวรรณษา

: 5365, 5003
: atthapol.s@msu.ac.th

อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: thawatwong@msu.ac.th

บุคลากรภาควิชาสื่อนฤมิต

ผศ. สุวิชัย พรรษา

: 5333
: suwichai.p@msu.ac.th

รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

: 5333
: pongpipat.s@msu.ac.th

รศ.ดร. สืบศิริ แซ่ลี้

: 5333
: suebsiri-saelee@hotmail.com

อ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: khachakrit.l@msu.ac.th

อ.ดร. หัฐณัฐ นาคไพจิตร

: 5333
: paradaji@hotmail.com, hattanut@gmail.com

บุคลากรภาควิชาภูมิสารสนเทศ

Theeraya Uttha
Teacher

: 5002
: theeraya.u@msu.ac.th

ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: narueset.p@msu.ac.th

ผศ.ดร. ภูสิษฐ์ คำพิลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5002
:phusit.k@msu.ac.th