หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
ภาษาอังกฤษ :
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE MEDIA

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
ชื่อย่อ วท.ม. (สื่อนฤมิต)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Master of Science Program in Creative Media
ชื่อย่อ M.Sc. (Creative Media)

วิชาเอก

สื่อนฤมิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาพื้นฐานวิชาเอก 9
2) หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 12
3) หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 3
4) หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย
– วิทยานิพนธ์
36 12 36 12
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds