หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION TECHNOLOGY FOR MODERN BUSINESS

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Science Program in Innovation Technology for Modern Business
ชื่อย่อ B.Sc.(Innovation Technology for Modern Business)

วิชาเอก

เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ เช่นเจ้าหน้าที่วิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคโนโลยีเป็นต้น
  • นักพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรับธุรกิจสมัยใหม่เช่น นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาแอพลิเคชันพนักงานพัฒนาระบบองค์กรเจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรเว็บมาสเตอร์นักทดสอบโปรแกรมเป็นต้น
  • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสําหรับสมัยใหม่ และผู้ประกอบการค้าปลีก