หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED DATA SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์
ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการข้อมูลประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Science Program in Applied Data Science
ชื่อย่อ B.Sc. (Applied Data Science)

วิชาเอก

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาคลังข้อมูล
  • ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล
  • นักวิเคราะห์
  • นักออกแบบระบบ
  • สถาปนิกด้านข้อมูล
  • ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจในการวางแผนทรัพยากรองค์กร

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds