อำนาจหน้าที่

Home อำนาจหน้าที่คณะวิทยาการสารสนเทศ

อำนาจ หน้าที่คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2550 โดยได้รับรองคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในที่ดำเนินงานจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่  24 เมษายน 2546  โดยมีการแบ่งส่วนงานภายใน โดยมีอำนาจหน้าที่

 1. สำนักงานเลขานุการ มีภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
  • กลุ่มงานบริหาร
  • กลุ่มงานนโยบายแผนและคลัง
  • กลุ่มงานพัฒนานิสิต มีภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 2. ภาควิชา มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 6 ภาควิชา คือ
  • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
  • ภาควิชานิเทศศาสตร์
  • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภาควิชาสื่อนฤมิต
  • ภาควิชาภูมิสารสนเทศ

ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนแทศ เปิดการสอน 16 หลักสูตร คือ

ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร

 • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วท.บ.วิทยาการข้อมูลประยุกต์
 • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
 • วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.บ. สื่อนฤมิต
 • วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
 • วท.บ.เทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่
 • นศ.บ. นิเทศศาสตร์
 • สท.บ.สารสนเทศศาสตร์

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร

 • วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.ม. สื่อนฤมิต
 • สท.ม.สารสนเทศศาสตร์

ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

 • ปร.ด.. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปร.ด.. สื่อนฤมิต