บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 5349
: preecha.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

: 5220, 5349
: chumsak.s@msu.ac.th

ผศ. ธนันชัย คำเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: 5210, 5349
: thananchai.k@msu.ac.th

ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

: 5349
: anirut.c@msu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 5349
: preecha.n@msu.ac.th

เลขานุการ

ชยาพร พลภูงา
งานบุคลากร

: 5349
: เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ