บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. จารี ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5349
:  [email protected]

ผศ.ดร. ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. ธวัชชัย ชมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

: 5220, 5349
: [email protected]

ผศ. ธนันชัย คำเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: 5210, 5349
: [email protected]

ผศ. วิวัฒน์ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. วุฒิชัย วิเชียรไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์

อาจารย์ จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและเครือข่าย
อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขานุการ

สายสวรรค์ บุญร่วม
เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 5349
: -

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds