กรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ

Home บุคลากร กรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ
รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

: 5176, 5003
:  jantima.p@msu.ac.th

ประธาน

กรรมการ

ผศ. ธนันชัย คำเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: 5210, 5349
: thananchai.k@msu.ac.th

กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณถาพการศึกษา

: 5218, 5360, 5002
: rungtip.c@msu.ac.th

กรรมการ
ผศ. ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

: 5220, 5349
: chumsak.s@msu.ac.th

กรรมการ
ผศ.ดร. มนัสวี แก่นอำพรพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

: 5365, 5003
: manasawee.k@msu.ac.th

กรรมการ
รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

: 5333
: pongpipat.s@msu.ac.th

กรรมการ
ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
กรรมการ

: -
: anongrit.k@msu.ac.th

กรรมการ
อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 5349
: preecha.n@msu.ac.th

กรรมการ
อ.ดร. นภัสกร กรวยสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: napassakorn.k@msu.ac.th

กรรมการ
ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5253
: puangchompu.c@msu.ac.th

กรรมการ
อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: thawatwong@msu.ac.th

กรรมการ
อ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: khachakrit.l@msu.ac.th

กรรมการ
ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: narueset.p@msu.ac.th

กรรมการ
กรรมการ
วราลักษณ์ คุปต์บดินทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

: 5199
: waralak.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการ