หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE MEDIA

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
ชื่อย่อ วท.บ. (สื่อนฤมิต)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Science Program in Creative Media
ชื่อย่อ
B.Sc. (Creative Media)

วิชาเอก

สื่อนฤมิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบพัฒนาแอนิเมชัน
  • พัฒนาเกม และพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  • นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาสื่อโฆษณาและงานกราฟิก
  • นักออกแบบและพัฒนาสื่อภาพยนตร์และโฆษณา
  • ช่างถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
  • พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
  • โมชันอินโฟกราฟิก

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds