สำนักงานเลขานุการ

Home บุคลากร สำนักงานเลขานุการ
วราลักษณ์ คุปต์บดินทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ณัฐกานต์ คำปลิว
งานบริการวิชาการ วิชาการ
ธัญชนก แก้วหานาม
งานประกันคุณภาพและงานการประชุม
สุวิชา ไชยเมือง
เลขานุการคณบดี งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ เลขานุการรองวิจัยฯ
อมรรัตน์ เอี่ยมเชย
งานธุรการ/งานศิลปวัฒนธรรม

นักวิชาการ

กนกกานต์ ลาดซ้าย
นักวิชาการเงินและบัญชี
จารุณี อูปแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: 5312
:  [email protected]

จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชยาพร พลภูงา
นักวิชาการศึกษา
ณิชาพัชร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปนัฐดา หามนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
รชต วาจาสัตย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

: 5198
:

วิชิต ก้อนนาค
นักวิชาการศึกษา
สายทอง ปัญญาทิพย์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
อนุชิต เนื่องไชยยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

: 5285
:

เลขานุการ

กรุณา ศรีโทโคตร
เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
:

สายสวรรค์ บุญร่วม
เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: 5349
: -

เนตรชนก โสภาพล
เลขานุการภาควิชาสื่อนฤมิต
อาภาพร บุญหล้า
เลขานุการภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5259
: -

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวัฒน์ พาระแพง
พนักงานขับรถยนต์

: 5197
: -

ดุสิต แสงเอก
พนักงานขับรถยนต์

ช่างเทคนิค

ทชภณ อรรคฮาตสี
ช่างเทคนิค
นายทานตะวัน แก้วสงวน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

: -
: 5285

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds