สำนักงานเลขานุการ

Home บุคลากร สำนักงานเลขานุการ
วราลักษณ์ คุปต์บดินทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

: 5199
: waralak.k@msu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ณัฐกานต์ คำปลิว
งานบริการวิชาการ วิชาการ

: 5309
: nattakhan.k@msu.ac.th

ธัญชนก แก้วหานาม
งานประกันคุณภาพและงานการประชุม

: 5320
: arunee.e@msu.ac.th

ปัญญา แก้วก่าน
งานพัสดุ

: 5201
: panya.ka@msu.ac.th

สุจิตตา สุวรรณพัฒน์
งานบุคลากร

: 5199
: waralak.k@msu.ac.th

สุวิชา ไชยเมือง
เลขานุการคณบดี งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ เลขานุการรองวิจัยฯ

: 5179
: suwicha@it.msu.ac.th

อมรรัตน์ เอี่ยมเชย
งานธุรการ/งานศิลปวัฒนธรรม

: 5173
: amornrut.n@msu.ac.th

นักวิชาการ

กนกกานต์ ลาดซ้าย
นักวิชาการเงินและบัญชี

: 5318
: kanokkan.l@msu.ac.th

จารุณี อูปแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: 5312
:  jarunee.p@msu.ac.th

จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

: 5285
: jidtiwat.a@msu.ac.th

ณิชาพัชร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

: 5178
: nunok6900.1@gmail.com

ปนัฐดา หามนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

: 5323
: panatda.p@msu.ac.th

รชต วาจาสัตย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

: 5198
:

วิชิต ก้อนนาค
นักวิชาการศึกษา

: 5310
: ita52011311383@gmail.com

สายทอง ปัญญาทิพย์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

: 5201
: saithong.k@msu.ac.th

อนุชิต เนื่องไชยยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

: 5285
:

เลขานุการ

กรุณา ศรีโทโคตร
เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
:

ชยาพร พลภูงา
งานบุคลากร

: 5349
: เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายสวรรค์ บุญร่วม
เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

: -
: เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนตรชนก โสภาพล
เลขานุการภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: suchitta.p@msu.ac.th,suchitta@it.msu.ac.th

อาภาพร บุญหล้า
เลขานุการภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5259
: -

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวัฒน์ พาระแพง
พนักงานขับรถยนต์

: 5197
: -

ดุสิต แสงเอก
พนักงานขับรถยนต์

: 5197
: dusit_997@hotmail.com

ช่างเทคนิค

ทชภณ อรรคฮาตสี
ช่างเทคนิค

: 5147
: thachaphon@hotmail.com