ผู้บริหาร

Home บุคลากร ผู้บริหาร
รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

: 5176, 5003
:  [email protected]

รองคณบดี

ผศ. ธนันชัย คำเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

: 5210, 5349
: [email protected]

ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

: 5218, 5360, 5002
: [email protected]

ผศ. ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

: 5220, 5349
: [email protected]

รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและเครือข่าย
ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ปรีชา น้อยอำคา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร. นภัสกร มหัทธนธีรนันท์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

: 5365, 5003
: [email protected]

ผศ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต
ผศ.ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

วราลักษณ์ คุปต์บดินทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds