หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อย่อ B.Sc. (Computer Science)

วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • โปรแกรมเมอร์(Programmer)
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Developer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์(Software Tester)
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์(Web Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์(Software Engineer)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • นักการตลาดดิจิทัลและออกแบบ UX&UI (Digital Marketing and UX&UI Designer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support)
 • นักออกแบบ Interface (User Interface Designer)
 • นักวิจัย (Researcher)
 • ครูและอาจารย์(Lecturer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Architecture Designer)
 • ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงไซเบอร์(Cybersecurity Professional)

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds