ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Home ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้านวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้านวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ทบทวน และพัฒนาทักษะใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้และแนวคิดด้านวิทยาการข้อมูลมาสนับสนุนการทำงานได้อย่างเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

→ อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ต้อนรับ Prof. Patrick Doherty ผู้รับทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น (Visiting Professor) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การต้อนรับ Prof.…

→ อ่านต่อ

ประชุมความร่วมมือแนวทางพัฒนาการทำงานโครงการ “Creative Hub & Data Center”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม “Creative Hub & Data Center”…

→ อ่านต่อ

บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ…

→ อ่านต่อ

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566”

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์…

→ อ่านต่อ

ชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน "นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง"

งานนี้คนรักหนังห้ามพลาด 9-10 พ.ย. 66 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญน้องๆ หรือผู้สนใจ เข้าชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน "นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง"…

→ อ่านต่อ

Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน Online และโครงการ Internship

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้นิสิต พร้อม Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน…

→ อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 74 จังหวัด

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 74 จังหวัด ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี…

→ อ่านต่อ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะวิยาการสารสนเทศ หารือแนวทางด้านงานวิชาการ และงานบริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ คุณประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และทีมงาน ในการหารือแนวทางด้านงานวิชาการ และงานบริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานภายนอก…

→ อ่านต่อ