Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ข้อมูลและสถิติ

3,297

นิสิตปัจจุบัน

16

หลักสูตร

99

บุคลากร

หลักสูตรที่เปิดสอน

9 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

4 หลักสูตร

ระดับปริญญาโท

3 หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

ภาควิชา

นิเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อนฤมิต

ภูมิสารสนเทศ

Journal of Applied Informatics and Technology

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

Journal of Applied Informatics and Technology (JIT) is a peer-reviewed and open-access journal that aims to publish leading edge researches on any possible topic in informatics, technology, and other related areas, both from theoretical and empirical perspectives.

Journal title: Journal of Applied Informatics and Technology
Journal Abbreviation: J Appl Inf Tech
Initial:  JIT
Languge: English (Start 2026)
Publication: 2 issues/year (No. 1: January – June, No. 2: July – December)
ISSN (Online): 2586-8136
ISSN (Print): 2630-094X
Digital Object Identifier (DOI): 10.14456
Article Processing Charges (APC): No charge
Editor-in-Chief: Olarik Surinta
Publisher: Faculty of Informatics, Mahasarakham University
Citation Analysis: Google Scholar

หน่วยวิจัย

Research Unit

ISAN

Information Security And Advanced Network

MISL

Multi-Agent Intelligent Simulation Laboratory

AIRG

Applied Informatics Research Group

ITF

Information Technology for the Future

IL

Intellect Laboratory

POLAR

(High) Processing Object for Learning Artificial intelligence, Image processing and Robot

DCD

Digital Content for Development

IMR

Information Management Research

GILDRC

Geo-Informatics for Local Development Research Center

DSDIRU

Data Science and Digital Innovation Research Unit

ศูนย์/หน่วยบริการวิชาการ

ศูนย์/หน่วยบริการวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

NEDCC

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลังความรู้

Knowledge Bank

เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยไพธอน (Programming expert with Python)
พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Fundamentals of UNIX)
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Administration)
การวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ (Innovation Technology Modern Business Design and Analysis)
Orange: เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมแบบวิชวล สำหรับการเรียนรู้เครื่องจักรและกำรวิเคราะห์ข้อมูล (Orange: A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics A Guide to Mastering Orange for Research)
pyrhon programming for data science
fundamentals of machine learning and analyzing data with python
digital information retrieval

อัพเดทข่าวสาร

กิจกรรม

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด แห่กัณฑ์หลอน ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ) และ ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) เป็นผู้นำคณะฯ…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต) และ…

อ่านต่อ

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร “การเขียน Application พื้นฐานด้วย Flutter” และ “การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้บอร์ด microcontroller (Arduino)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร…

อ่านต่อ

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ “IS Smart Kids”

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ “IS Smart Kids” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ เรื่อง “การรู้เท่าทันและการใช้งานเทคโนโลยีอย่างฉลาด” ให้เยาวชนเกิดทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล…

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

โค้งสุดท้าย โควตา มมส สมัครวันนี้ ถึง 15 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น

โค้งสุดท้าย โควตา มมส สมัครวันนี้ ถึง 15 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดระบบรับสมัคร รอบ 2 Quota ครั้งที่2…

อ่านต่อ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มีกิจกรรมดังนี้…

อ่านต่อ

นิสิตสาขา นิเทศศาสตร์ "04.00 Production"ที่ได้รับ รางวัล THE WINNER ในการประกวดคลิปวิดีโอ ใน หัวข้อ “ฟูจิฟิล์มความทรงจำที่สัมผัสได้” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มนิสิตสาขา นิเทศศาสตร์ "04.00 Production"ที่ได้รับ รางวัล THE WINNER ในการประกวดคลิปวิดีโอ ใน หัวข้อ “ฟูจิฟิล์มความทรงจำที่สัมผัสได้” ครั้งที่ 1…

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota #ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67…

อ่านต่อ

รับสมัครงาน

จัดซื้อ-จัดจ้าง