โครงสร้างคณะ

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างคณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน (1).สำนักงานเลขานุการคณะ มีหัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนักงาน มีการแบ่งส่วนงานภายในประกอบด้วย 3 ส่วนงาน (2).ภาควิชา มีหัวหน้าภาควิชาเป้นผู้บังคับบัญชาซึ่งปัจจุบันคณะฯ มีภาควิชา 6 ภาควิชา