หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

ภาษาไทย :
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อ นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Communication Arts Program
ชื่อย่อ B.Com.Arts

วิชาเอก

ไม่มี

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • งานด้านวารสารศาสตร์ ได้แก่ บรรณาธิการ นักเขียน ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ในกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่ และสื่อออนไลน์นักออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์
  • งานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้แก่ ผู้ผลิตรายการครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศ พิธีกร นักจัดรายการ ในด้านวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์
  • งานด้านการประชาสัมพันธ์และการวางแผน ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด นักวางแผนเชิงกลยุทธ์นักบริหารงานลูกค้า ผู้ประสานงาน การจัดกิจกรรมพิเศษ
  • งานด้านภาพยนตร์ ได้แก่ นักเขียนบท ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้จัดการกองถ่ายผู้กำกับฝ่ายศิลป์ผู้บันทึกเสียง ผู้ตัดต่อลำดับภาพ นักวิจารณ์ภาพยนตร์
  • งานด้านการสื่อสาร ได้แก่ นักนิเทศศาสตรพัฒนาการ นักสื่อสารชุมชน นักสื่อสารองค์กร
  • งานด้านอื่นๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการอิสระ กราฟิกดีไซเนอร์ช่างภาพ ผู้ดูแลเว็บไซต์