บุคลากรภาควิชาสื่อนฤมิต

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาสื่อนฤมิต
อ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: khachakrit.l@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

: 5333
: pongpipat.s@msu.ac.th

รศ.ดร. สืบศิริ แซ่ลี้

: 5333
: suebsiri-saelee@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. สุวิชัย พรรษา

: 5333
: suwichai.p@msu.ac.th

อาจารย์

อ.ดร. หัฐณัฐ นาคไพจิตร

: 5333
: paradaji@hotmail.com, hattanut@gmail.com

อ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: khachakrit.l@msu.ac.th

เลขานุการ

เนตรชนก โสภาพล
เลขานุการภาควิชาสื่อนฤมิต

: 5333
: suchitta.p@msu.ac.th,suchitta@it.msu.ac.th