หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ :
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Master of Science Program in Computer Science
ชื่อย่อ M.Sc. (Computer Science)

วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
12
12
2. หมวดประสบการณ์วิจัย
– วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
36 12 36 12
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36