สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์
ภาษาไทย :
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์
ชื่อย่อ สท.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Bachelor of Information Science
ชื่อย่อ B.I.S. (Information Science)

วิชาเอก

สารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักสารสนเทศ
  • บรรณารักษ์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์เนื้อหา
  • นักจัดการเอกสาร
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
  • นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  • นายหน้าค้าสารสนเทศ

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds