บุคลากรภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
อ.ดร. นภัสกร กรวยสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: napassakorn.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณถาพการศึกษา

: 5218, 5360, 5002
: rungtip.c@msu.ac.th

ผศ.ดร. ฤทัย นิ่มน้อย

: 5360, 5002
: ruethai.n@msu.ac.th

อาจารย์

อ.ดร. นภัสกร กรวยสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: napassakorn.k@msu.ac.th

อ.ดร. ภาธร นิลอาธิ

: 5360, 5002
: patorn.n@msu.ac.th

เลขานุการ

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: