บุคลากรภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร. นภัสกร มหัทธนธีรนันท์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

: 5218, 5360, 5002
: [email protected]

ผศ.ดร. ฤทัย นิ่มน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ.ดร. แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ. ภัทธิรา สุวรรณโค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ. วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

อาจารย์

เลขานุการ

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
:

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds