ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องภาควิชา IT-316

ปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 13,500
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 40,000
ปริญญาโท อัตราค่าธรรมเนียม ระบบเหมาจ่าย
ระบบปกติ(ชาวไทย) 25,000
ระบบปกติ(ต่างชาติ) 82,500
ระบบพิเศษ(ชาวไทย) 25,000
ระบบพิเศษ(ต่างชาติ) 82,500

ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่…

อ่านต่อ

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1.…

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8…

อ่านต่อ

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสารสนเทศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสารสนเทศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดี เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์และนิสิต โดยมี อาจารย์ ดร.ภาธร นิลอาธิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3…

อ่านต่อ
อาจารย์ ดร. นภัสกร มหัทธนธีรนันท์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

: 5218, 5360, 5002
: [email protected]

ผศ.ดร. ฤทัย นิ่มน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ.ดร. แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ. ภัทธิรา สุวรรณโค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

ผศ. วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5360, 5002
: [email protected]

อาจารย์

เลขานุการ

ชนิสรา วิเศษชาติ
เลขานุการภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และภาควิชาภูมิสารสนเทศ

: 5002
: