บุคลากรภาควิชานิเทศศาสตร์

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชานิเทศศาสตร์
ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ปรีชา สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ชญานุช วีรสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์

เลขานุการ

อาภาพร บุญหล้า
เลขานุการภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5259
: -

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds