บุคลากรภาควิชานิเทศศาสตร์

Home บุคลากร บุคลากรภาควิชานิเทศศาสตร์
ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5253
: puangchompu.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.ปรีชา สาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5253
: preecha.s@msu.ac.th

ผศ. ชญานุช วีรสาร

: 5245
: chayanoot.v@msu.ac.th

ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5253
: puangchompu.c@msu.ac.th

อาจารย์

เลขานุการ

อาภาพร บุญหล้า
เลขานุการภาควิชานิเทศศาสตร์

: 5259
: -