สำหรับบุคลากร

Home สำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศคณะ

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด

งานบุคคล

ขอทำบัตร ข้าราชการ
 ขอทำบัตร พนักงาน
 ขอทำบัตร ลูกจ้างชั่วคราว
 ขอปรับวุฒิ
 ขอหนังสือรับรอง
 ขอหนังสือรับรอง-คณะ
 ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
 บันทึกขอใช้รถยนต์
 รับสมัครพนักงานราชการ
 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
 สมัครสมาชิกห้องสมุด
 สวัสดิการพนักงาน 2560
 แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG IPD ผู้ป่วยใน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
 แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือ ค่ารักษาพยาบาล SAMSUNG OPD ผู้ป่วยนอก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
 แบบรายงานการดำเนินโครงการ
 แบบรายงานการไปอบรม
 ใบมอบฉันทะ(หนังสือรับรอง)
 ใบยกเลิกวันลา
 ใบลา ผชช.ต่างชาติ
 ใบลาดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน
 ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
 ใบลาอุปสมบท
 ใบสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
 ใบสมัครคอนโด
 ใบสำคัญรับเงิน

งานการเงินและบัญชี

ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อัพเดท 29-03-2566)
 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อัพเดท 07-02-2566)
 บันทึกข้อความขอเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 บันทึกข้อความขอเดินทางโดยเครื่องบิน (อัพเดท 07-02-2566)
 ฟอร์มเบิกค่าลงทะเบียน
ฟอร์มเบิกเงินค่าลงทะเบียน 2567
 ฟอร์มใบสำคัญรับเงินทั่วไป
 ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 แบบ-8708-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 แบบ-บก.111-ใบรับรองแทนใบเสร็จ
 แบบขอรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบขออนุมัติปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2567
 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 2567
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการประจำปี 2567
 แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ (อัพเดท 29-03-2566)
 แบบฟอร์มขอเดินทางโดยเครื่องบิน
 แบบฟอร์มยืมเงินทดรองราชการ
 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ
 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
 แบบฟอร์มใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
 ใบมอบฉันทะ
 ใบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

งานพัสดุ

ขั้นตอนการเคลียร์โครงการจัดจ้าง เช่าเหมารถ
 ขั้นตอนการเคลียร์โครงการจัดซื้อ
 เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวิธิีเฉพาะเจาะจงกรณีไม่ทำหนังสือเชิญเสนอราคา
 เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีทำหนังสือเชิญเสนอราคา
 แบบขอให้จัดหา/แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 21 วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,00 บาท
 แบบขอให้จัดหา/แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 21/เสนอชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง
 แบบขอให้จัดหาพัสดุกรณีไม่ทำหนังสือเชิญ
 แบบร่าง TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ)
 แบบใบเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง
 ใบจัดหาพัสดุกรณีทำหนังสือเชิญเสนอราคา
 ใบยืมครุภัณฑ์
 ใบอนุมัติถ่ายเอกสาร
 ใบเบิกพัสดุ
 ใบเสนอราคา แบบจัดซื้อ
 ใบเสนอราคาแบบจัดจ้าง

งานวิจัย

ขออนุมัติส่งสัญญาและเบิกเงินโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (NEW)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย 2561
 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยงานบริการวิชาการและงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
 บันทึกข้อความ-ใบสำคัญฯ-ขอเบิกเงินวิจัย
 บันทึกข้อความใบสำคัญรับเงินวิจัย
 ประกาศ ผลพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยและสร้างสรรค์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยคณะปี 2563
 ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยจากงบรายได้คณะปี 2561 (ครั้งที่ 1)
 ประกาศผลทุนวิจัยคณะฯ 2561 ครั้งที่ 2
 ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (NEW)
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทส่งเสริมอาจารย์ งบประมาณ พ.ศ.2564
 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (NEW)
 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศประจำปี 2563 ประเภทมุ่งเป้าการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศประจำปี 2563 ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สัญญารับทุนวิจัย งบประมาณ รายได้คณะ-ปี-2564
 หลักเกณฑ์การบริหารงานวิจัย มมส.2561
 แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าทุน
 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์ส่ง กจ.
 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมอาจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมอาจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565