โครงสร้างการบริหาร

Home เกี่ยวกับคณะ โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

การบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มีคณบดีเป็บผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ มีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และมีหัวหน้าภาควิชา ดำเนินงานตามหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย นอกจากนี้คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะ และประธานกรรมการบัณฑิตประจำคณะ

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds