โครงสร้างการบริหาร

Home เกี่ยวกับคณะ โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

การบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มีคณบดีเป็บผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ มีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และมีหัวหน้าภาควิชา ดำเนินงานตามหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย นอกจากนี้คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะ และประธานกรรมการบัณฑิตประจำคณะ