หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

Home หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ภาษาไทย :
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ภาษาอังกฤษ :
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย(ชื่อเต็ม): หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ชื่อย่อ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม): Doctor of Philosophy Program In Information Technology
ชื่อย่อ Ph.D. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า – หน่วยกิต

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 24 3 3
2.หมวดวิชาเลือก(ไม่น้อยกว่า) ไม่น้อยกว่า 9 ไม่น้อยกส่า 21
3.หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า) 48 36 48 48 36 48
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 48 48 72 48 48 72

รายละเอียดรายวิชา

บทความของนิสิตหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • คลิกเพื่อดูรายละเอียด: Google scholar

วิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • คลิกเพื่อดูรายละเอียด: Thesis
รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบที่เปิดสอน

– ระบบในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
– ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร. จารี ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

: 5349
:  [email protected]

ผศ.ดร. ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY)
PH.D. (INFORMATION TECHNOLOGY)

CURRICULUM STRUCTURE

Course Ministry of Education’s currculm stadards (credit) Curriculum offfered (credit)
plan 1.1 plan 2.1 plan 2.2 plan 1.1 plan 2.1 plan 2.2
1. Compulsory course at least 12 at least 24 3 3
2. Elective course at least 9 at least 21
3. Research experience course Thesis (at least) 48 36 48 48 36 48
Number of credits (at least) 48 48 72 48 48 72

CURRICULUM DETAILS

STUDENT PUBLICATIONS

THESIS OF PH.D. STUDENTS

PROGRAM COORDINATOR

STUDY PLAN

—-

We offer information technology graduate program — Ph.D. (Information Technology). This program is designed to enhance research expertise and also assisting students to develop leadership skills. Our program integrates classroom learning and research to develop expert level skills and knowledge. How to earn the Ph.D. program in information technology We provide three types of study in the Ph.D. program that can lead the student to obtain a Ph.D. degree in information technology within three and four years, respectively.

TYPE 1.1: RESEARCH

Type 1.1 is a 48 research credit program. It focuses on various researches on information technology, such as deep learning, computer vision, multiagent, big data, data science, data mining, computer security, and computer privacy, etc. The student can spend three years in experience of advanced research in information technology. (Three years)

TYPE 2.1: STUDY AND RESEARCH

Type 2.1 offers 12 study credit and 36 research credit programs. Typically, Ph.D. students take twelve study credits within the first two semesters. Then, students spend two years to enhance research expertise with a focus on various researches on information technology with 36 credits. (Three years)

TYPE 2.2: STUDY AND RESEARCH

Type 2.2 offers 24 study credit and 48 research credit programs. Typically, Ph.D. students take twenty four study credits within the four semesters. Then, students spend two years to enhance research expertise with a focus on various researches on information technology with 48 credits. (Four years)

More information: http://it.it.msu.ac.th/phd/?page_id=715

MORE INFORMATION

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds