ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Home ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

CA

นิเทศศาสตร์
(Cmmunication Art)

IS

สารสนเทศศาสตร์
(Information Science)

IT

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

CS

วิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science)

NMD

สื่อนฤมิต
(New Media)

GIS

ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(GEO-Informatics)