NEWS & ACTIVITIES

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จำนวน ๕๑ ชุด (พร้อมโต็ะเก้าอี้) (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน ๕๑ เครื่อง
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 เครื่อง (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จำนวน 51 เครื่อง (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิ่นอัตโนมัติ 5 เครื่อง (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 เครื่อง (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 51 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างถ่ายเอกสาร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จัดทำป้ายไวนิลจำนวน 1 งาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จัดจ้างทำพานบายศรีจำนวน 1 งาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จัดจ้างซ่อมกระเบื้อง จำนวน 1 งาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จัดจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เครื่องพิมพ์เลเซอ 1 เครื่อง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุการสอนทักษะการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 ชุด)
“ขอให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จำนวน 51 ชุด (พร้อมโต๊ะเก้าอี้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช จำนวน 51เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม. 2560
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษ์ โครงการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2560
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ระบบเรซิ่นอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2560

First slide