NEWS & ACTIVITIES

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคารปฏิบัติการฯ-จำนวน-1-งาน-1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ระว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2562
"ขอให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการจ้างก่อสร้างทาสีอาคารปปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้้งแต่วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จำนวน ๕๑ ชุด (พร้อมโต็ะเก้าอี้) (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน ๕๑ เครื่อง
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 เครื่อง (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำเอกสารและถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุการสอนเรื่องทักษะการศึกษา 1 ครั้ง
“ขอให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง จำนวน 51 ชุด (พร้อมโต๊ะเก้าอี้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช จำนวน 51เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม. 2560
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษ์ โครงการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2560
“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ระบบเรซิ่นอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2560

First slide