รายละเอียดโควตา เด็กดีมีที่เรียน & โควตาครูแนะแนว มมส รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน 1.1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน สมัคร 11-18 ก.ย. 66 1.2 โควตาครูแนะแนว สมัคร 11-18 ก.ย. 66 1.3 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา สมัคร 11-22 ก.ย. 66 1.4 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สมัคร 11-22 ก.ย. 66 1.5 โควตารับตรง 
Read more