คณะวิทยาการสารสนเทศ​ ขอเชิญชวน​นิสิตร่วมกิจกรรมโครงการ News Creator Program 2023 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท BEC World ช่อง 3 กับมหาวิทยาลั​ยทั้ง 19 แห่ง ที่มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของบุคลากรมืออาชีพกับนิสิตนักศึกษา​ให้เกิดทักษะ​ทางวิชาชีพด้านงานนิเทศศาสตร์​และสื่อสารมวลชน หัวข้อการบรรยาย​ใน​ครั้งนี้​คือเรื่อง บุคลิกภาพของผู้นำเสนอข่าวและการออกเสียง โดยคุณอภิสรา เกิดชูชื่น ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันอังคาร​ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ MS Team ผ่านทาง Link ที่นำส่งมานี้ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDlkZDc3ZTEtMDU1Yy00YWQ4LThjMzUtMTc5MDQzNzdlMjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd7f2fa8-8e15-4aa2-b4f9-9275116abf30%22%2c%22Oid%22%3a%2285f6e97b-ce37-43c2-9690-c4079c13dec8%22%7d หรือทาง Meeting ID: 423 597 429 082 Passcode: 
Read more