ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น เตรียมความพร้อมเพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคต ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง STORY TELLING การสร้าง Story Telling + Selling เทคนิคการวิเคราะห์ องค์ประกอบของภาพยนตร์ และบรรยายเรื่อง Film pitching วิเคราะห์ภาพยนตร์ในเชิงธุรกิจ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : 
Read more