มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. – 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/t82RB สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ #เด็ก67#เด็ก68#เรียนต่อ#มมส#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#โควตามมส Facebook
Read more
ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1. ผู้มีรายขื่อสอบสัมภาษณ์ ให้สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามเวลาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามแนบท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th 2. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 (ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.) หากไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์และจะขอยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยภายหลังไม่ได้2. ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 
Read more
ภาควิชาภูมิสารสนเทศ จัดโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติภูมิสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนภูมิศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ที่เสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภาพ / ที่มา : เพจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว Facebook
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมหารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดี และคณาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการหาแนวทางการบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (บูรณาการร่วมกัน) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
!เตือนภัย นิสิตกู้ยืม กยศ. เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างกระทำการออกใบรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งานกองทุน กยศ. จึงขอเรียนแจ้งให้นิสิต ผู้กู้ยืมทราบว่า กองทุน ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากนิสิตผู้กู้ยืม ที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะทุกกรณี ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more