ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ เตรียมเอกสารข้อมูล portfolio หรือ ผลงาน รางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ประกอบการสัมภาษณ์
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า วท.บ.สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ โทรศัพท์ 063-6355044
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. – 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/t82RB สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ #เด็ก67#เด็ก68#เรียนต่อ#มมส#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#โควตามมส Facebook
Read more
ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1. ผู้มีรายขื่อสอบสัมภาษณ์ ให้สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามเวลาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามแนบท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th 2. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 (ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.) หากไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์และจะขอยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยภายหลังไม่ได้2. ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 
Read more
สาขาวิชาสื่อนฤมิต (Creative Media) : เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการพัฒนาสื่อสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมดิจิทัลวิถีใหม่ มาดูมุมมองการเรียน กับรุ่นพี่สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ https://news.msu.ac.th/msumagaz/smain/readpost.php?mid=524 สนใจสมัครเรียนทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : สื่อนฤมิต – แอนิเมชัน เกม ภาพยนตร์และโฆษณา มมส.
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ “Creative Hub & Data Center” ประเด็น Soft Power พลังอีสานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นศูนย์สื่อสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างกลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายสื่อสารธารณะท้องถิ่น เครือข่ายสื่อพลเมือง และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และท้องถิ่นให้เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานในอุตสาหกรรมสื่อ ตัวแทนเครือข่ายจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน ตัวแทนผู้บริหารสำนักวิทยบริการ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ปุณณภพ 
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับ ดาวน์โหลดใบสมัคร
Read more
!เตือนภัย นิสิตกู้ยืม กยศ. เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างกระทำการออกใบรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งานกองทุน กยศ. จึงขอเรียนแจ้งให้นิสิต ผู้กู้ยืมทราบว่า กองทุน ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากนิสิตผู้กู้ยืม ที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะทุกกรณี ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2567 ** เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย ศิลปกรรม จิตรกรรม การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ** รับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต https://forms.gle/cf4zBPDfPhrHMPnv8 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 15 มีนาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิชาการ คณะวิทยาการสารนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 063-6355044 ที่มา : งานวิชาการ คณะ ITภาพ 
Read more