รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. program in Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบการศึกษา * Onsite และ Online หลักสูตร * 3 ปี สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท * 4 ปี สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อมูลเพิ่มเติม * http://phdit.it.msu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม * [email protected] อาจารย์โอฬาริก (อาจารย์ประจำหลักสูตร) สมัครเรียน * http://gradis.msu.ac.th/admission/ facebook
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 662/2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 Facebook
Read more
Becoming a Ph.D. student is an exciting journey. The Ph.D. program in Information Technology is now accepting applications for bachelor and graduate students. The program can be completed in just four years for bachelor students and three years for graduate students. Apply now! https://gradis.msu.ac.th/admission/ For 
Read more
ศึกษาข้อมูลให้ดี สำหรับผู้สมัคร มมส รอบ 2 โควตา แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ และ 2. กลุ่มที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 1. ผู้มีรายขื่อสอบสัมภาษณ์ ให้สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามเวลาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามแนบท้ายประกาศรายชื่อของแต่ละคน ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th 2. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้1. ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์คัดกรองในระบบของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 (ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.) หากไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์และจะขอยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยภายหลังไม่ได้2. ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครรอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 
Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิเชียรไชย อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายนวพล มาลานอก และนายภูมิพิชัย อุทัยเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พัฒนายุทธ์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงานโครงการ และนายสมศรี แสนทวีสุข รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลผลิตชุมชนให้มีศูนย์อบรมอาชีพชุมชนและหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพต้นแบบ และมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนตลาดนัดสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นสถานที่เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเข้ามาค้าขายเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทคบาลเมืองมหาสารคาม ภาพ : เทศบาลเมืองมหาสารคามข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พาณิชย์ สุดโคต สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับทุนวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชัน เซียนวัว ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 งาน “นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้สืบสานอาชีพพระราชทาน โดยเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ อาคารนิทรรศการ อ.ส.ค. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี ภาพ : อ 
Read more
!เตือนภัย นิสิตกู้ยืม กยศ. เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างกระทำการออกใบรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งานกองทุน กยศ. จึงขอเรียนแจ้งให้นิสิต ผู้กู้ยืมทราบว่า กองทุน ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากนิสิตผู้กู้ยืม ที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะทุกกรณี ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more