กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) —————– จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 083 750 9194
Read more
ขอเชิญชวน นิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ สามารถนำคู่มือหลักสูตรฯ ไปใช้และศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรการศึกษา 2567 ได้ที่ https://shorturl.asia/MprjO สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 08-0323-7706 , 06-3827-3667
Read more
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เริ่มเวลา 07.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXnnqEHj5aXhQJpSl9E4qbrJtBHmHp1II03b-wjqH3vqTDNg/viewform *กำหนดการสามารถปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม #ITMSUFresher#เด็ก67#ปฐมนิเทศไอทีมมส67
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ตรวจสอบรายชื่อทาง admission.msu.ac.th วันที่ 9-12 มิถุนายน 2567 รายงานตัวและชำระเงินเข้าศึกษา ดำเนินการที่เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th ดังนี้ บันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ชำระเงิน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากองทุนสวัสดิภาพฯ และค่าตรวจร่างกายนิสิตใหม่) ติดต่อสอบถามข้อมูลการรายงานตัว ได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 08-0323-7706 , 06-3827-3667 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. ดูข้อมูลการรายงานตัวที่นี่ https://www.facebook.com/share/p/JCGcPJ3j6j7cAQGQ/?mibextid=oFDknk เข้ากลุ่มเพื่อเตรียมตัวเป็นนิสิต ทาง https://www.facebook.com/groups/1379384363456078
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com ทั้งนี้ หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ ** ติดตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://it.msu.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ โทรศัพท์ 
Read more
คุณสมบัติของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารต้นฉบับ
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น. ตามรายละเอียดที่แนบมา หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ติดสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ ทปอ. แล้ว จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไม่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และช่องทางการสอบสัมภาษณ์ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 จำนวน 6 หลักสูตร https://forms.gle/Vvo4G6GdfChvRmMi6 ผ่านระบบ Internet เว็บไซต์ https://it.msu.ac.th รับสมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.)
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ เอกสารต้นฉบับใบสมัคร
Read more
ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศและดูแลฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมเดินทางไปกับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล คณบดีและรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อไป Academic Visit ณ University of Göttingen หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Georg-August-Universität Göttingen ซึ่งการ Academic Visit ณ University of Göttingen ในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก MOU เมื่อปี พ.ศ. 2553 
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds