ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ คุณวรชิต จันทราภรณ์ AE ทรูมหาสารคาม และคุณณัฏฐกันย์ ศิริบูรณะ ผู้จัดการทรูมหาสารคาม พร้อมทีมงาน และอาจารย์ตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางกีฬา E-Sport ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ E-Sport Academy สู่การเป็น E-Sports Player ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศภาพ : รชต วาจาสัตย์ / สรยุทธ 
Read more