รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ Inspiration for MSU Startup” เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการเป็นสตาร์ทอัพ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ และรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร กรรมการบริหารบริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more