อ.ดร.ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร : เนื้อโคปลอดโรค บริโภคปลอดภัย Developing Development of Creative Media for Food Security : Safe meat, Safe Consumption” กิจกรรมโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่ศึกษา​ข้อมูลเชิงประเด็น​ในพื้นที่ พร้อมตัวแทนนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์เอกการประชาสัมพันธ์ เอกการภาพยนตร์ ชั้นปีที่ 3 และตัวแทนนิสิตสัตวแพทยศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ 5 เมื่อวันอาทิตย์​ที่ 3 กันยายน 2566 ณ บ้านสวนปอ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds