งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้าง Application ด้วย Flutte และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ IOT สู่การทำโครงงาน” ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-402 และ IT-403 ชั้น 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ โดยมี อาจารย์ปรึชา น้อยอำคา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds