วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้ที่นี่
Read more
หลักสูตรการสอบแข่งขัน กำหนดการสอบแข่งขัน สอบแข่งขัน ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) ดังนี้ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ดาวนโหลดเอกสารต้นฉบับที่นี่
Read more
วิธีการสมัคร1. สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร2. สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครและค่าสมัครมาพร้อมค่าสมัครส่งเป็นธณาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนาม นางสุจิตรา สุวรรณพัฒน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 06-3635-5044 สั่งจ่ายเฉพาะ ปณผ. ท่าขอนยาง 44151 (เท่านั้น) ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์แจ้งให้คณะวิทยาการสารสนเทศ (นางสุจิตรา สุววรรณพัฒน์) ทราบ และหากเอกสารส่งถึงคณะวิทยาการสารสนเทศหลังปิดรับสมัครโดยที่ทางคณะฯไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัคร คณะฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ 
Read more
วิธีการสมัคร1. สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร2. สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครและค่าสมัครมาพร้อมค่าสมัครส่งเป็นธณาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนาม นางสุจิตรา สุวรรณพัฒน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 06-3635-5044 สั่งจ่ายเฉพาะ ปณผ. ท่าขอนยาง 44151 (เท่านั้น) ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์แจ้งให้คณะวิทยาการสารสนเทศ (นางสุจิตรา สุววรรณพัฒน์) ทราบ และหากเอกสารส่งถึงคณะวิทยาการสารสนเทศหลังปิดรับสมัครโดยที่ทางคณะฯไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัคร คณะฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับและใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Su1HBrOtTU_sRyU0ID2ai-sXfz6D1Uzb/view?usp=sharing
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds