ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศและดูแลฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมเดินทางไปกับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล คณบดีและรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อไป Academic Visit ณ University of Göttingen หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Georg-August-Universität Göttingen ซึ่งการ Academic Visit ณ University of Göttingen ในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก MOU เมื่อปี พ.ศ. 2553 
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Financial Data Analytics using Machine Learning ตามคำเชิญของ School of Basic Education และ School of Finance, Putian University มณฑลฝู่เจี้ยน ประเทศจีน โดยมีอาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล อนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ และนายจันปอง ฉั่น นิสิตระดับชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะล่าม ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2567 เครดิตข่าวจาก: https://www.ptu.edu.cn/jcjyxy/info/1085/7092.htm ผู้แปล: จันปอง 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ) และ ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) เป็นผู้นำคณะฯ ร่วมแห่กัณฑ์จอบ-กัณฑ์หลอน และถวายต้นเงิน ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2567 ทีผ่านมา ภาพถ่าย : วรนุช ยืนยง / รชต สุยะวารี
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าร่วม ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยมี ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) รศ.ดร. พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต) และ ผศ. อนิรุทธ์ โชติถนอม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่) เป็นตัวแทนคณบดีในการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต, พิธีอัญเชิญผะเหวดสันดร และการแห่ขบวนผะเหวดสันดร ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ภาพถ่าย : วรนุช ยืนยง / รชต วาจาสัตย์
Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 หลักสูตร “การเขียน Application พื้นฐานด้วย Flutter” และ “การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้บอร์ด microcontroller (Arduino)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิเชียรไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิรุทธิ์ โชติถนอม อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี อาจารย์ ดร.พาณิชย์ สุดโคต อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 
Read more
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ “IS Smart Kids” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ เรื่อง “การรู้เท่าทันและการใช้งานเทคโนโลยีอย่างฉลาด” ให้เยาวชนเกิดทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ภาพ/ที่มา : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว Facebook
Read more
ภาควิชาภูมิสารสนเทศ จัดโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติภูมิสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนภูมิศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ที่เสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภาพ / ที่มา : เพจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว Facebook
Read more
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสารสนเทศสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดี เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์และนิสิต โดยมี อาจารย์ ดร.ภาธร นิลอาธิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณถนนหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ / ที่มา : เพจ สารสนเทศศาสตร์ มมสข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว Facebook
Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมประชุมกับกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเด็นการสื่อสารสู่ Local Premium Content และการบริหารคลังข้อมูลสื่อ ให้เกิดเป็นแผนการทำงานโครงการในลำดับต่อไป ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ / ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว facebook
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดงานในกิจกรรม “Storytelling and pitching project และ Pitching I-san Creative Hub : Local to Global” นำเสนอเนื้อหาอีสานสู่งานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และ คุณราเชนทร์ ลิ้มตระกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ และโปรดิวเซอร์อิสระ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนำเนื้อหางานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเล่าเรื่องของบทภาพยนตร์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณาจารย์ ผู้แทนหน่วยงานภายในคณะและนอกคณะฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Smart Classroom IT-506 ชั้น 5 
Read more

แบบสอบถาม


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ผ่าน QR code
หรือที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PoR9rYWctkERqHTr7

This will close in 0 seconds