งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้านวิทยาการข้อมูล หรือ Data Science โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ทบทวน และพัฒนาทักษะใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้และแนวคิดด้านวิทยาการข้อมูลมาสนับสนุนการทำงานได้อย่างเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม Digital Technology Innovation Center กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม 
Read more
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. แบบออนไลน์ ข้อมูลรายชื่อ – กำหนดการ https://drive.google.com/drive/folders/1AFzUWlFdRMM2C4GSoHNLEHHg9NNUb0aM?usp=sharing
Read more
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การต้อนรับ Prof. Patrick Doherty ผู้รับทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น (Visiting Professor) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 และคณะนักวิจัยประกอบด้วย Dr.Mariusz Wzorek และ Piotr Rudol, Research Engineer จาก Linkoping University ประเทศสวีเดน และรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ในโอกาสเดินทางมาสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย และพัฒนาแผนที่สามมิติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะเป็นประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการบินโดรนให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อนำมาสร้าง 3D Model ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคและระบบ 
Read more
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม “Creative Hub & Data Center” ณ ห้องประชุม Smart Classroom IT-506 ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมความร่วมมือแนวทางพัฒนาการทำงานโครงการ “Creative Hub & Data Center” ประเด็น Soft Power พลังอีสานสร้างสรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นศูนย์สื่อสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายสื่อสารธารณะท้องถิ่น เครือข่ายสื่อพลเมือง และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และท้องถิ่นให้เกิดขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมสื่อ หน่วยงานระดับคณะวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
Read more
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยร่วมจัดทำต้นดอกเงินสมทบกฐิน จำนวนเงิน 9,198 บาท และทำโรงทานขนมไทย บริเวณลานตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งฝึกทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจการผลิตภาพยนตร์ ให้เกิด soft power ได้รับเกียรติจากผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับประเทศ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เสนอแนะแนวคิด กลยุทธ์วิธีในการสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตภาพยนตร์ให้กับนิสิตทุกคน นำโดย คุณปรัชญา 
Read more
งานนี้คนรักหนังห้ามพลาด 9-10 พ.ย. 66 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญน้องๆ หรือผู้สนใจ เข้าชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน “นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง” จัดโดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมกับได้พบกับผู้กำกับชื่อดัง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการมอบความรู้ด้านภาพยนตร์ให้กับผู้สนใจ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้นิสิต พร้อม Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน Online และโครงการ Internship ส่งเสริมการฝึกงานและพัฒนาให้นิสิต พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT-213 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : สรยุทธ พละสุ ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 74 จังหวัด ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมต้อนรับ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 
Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ คุณประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และทีมงาน ในการหารือแนวทางด้านงานวิชาการ และงานบริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more